Statut Fundacji

FUNDACJA OCALENIA KULTURY KRESOWEJ „CHAWIRA”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Fundacja pod nazwą „Fundacja ocalenia kultury kresowej CHAWIRA” zwana dalej „fundacją” – ustanowiona przez Grzegorza Wróblewskiego, zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w kancelarii notarialnej w Raszynie przy ul. Aleja Krakowska 29, w dniu 31 palşdziernika 2008 roku, za Repertorium A numer 13460/2008, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

 

§ 2
Fundacja ma osobowość prawną.

 

§ 3
Siedzibą fundacji jest miasto Kraków

 

§ 4
Terenem działalności fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbądnym dla właściwego realizowania celów, może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 5
Fundacja może ustanawiać ; odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6
Celem fundacji jest:

 1. Ocalenie od zapomnienia kultury i sztuki, kresów południowo-wschodnich Polski miądzywojennej, szczególnie piosenki lwowskiej i „bałaku” lwowskiego.
 2. Wspieranie i promowanie artystów propagujących w swej działalności kulturą i sztuką kresów południowo-wschodnich Polski miądzywojennej oraz artystów siągających tematem do kresów.
 3. Gromadzenie w celach muzealnych pamiątek, rąkopisów, fotografii, eksponatów muzealnych z dziedziny kultury, sztuki, książek , czasopism itp.
 4. Kształtowanie świadomości historycznej dzieci i młodzieży, szacunku do tradycji i dorobku kresów południowo-wschodnich II Rzeczpospolitej.
 5. Utrwalanie prawdy historycznej o życiu, dorobku i martyrologii Polaków na kresach południowo-wschodnich II Rzeczpospolitej.
 6. Zachącanie dzieci i młodzieży szkolnej do propagowania kultury i sztuki kresów południowo-wschodnich Polski miądzywojennej.
 7. Działalność na rzecz organizacji których cele satutowe są zbieżne z celami „Fundacji Chawira”.

 

§ 7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. koncerty artystyczne,
 2. festiwale,
 3. imprezy plenerowe, festyny,
 4. konkursy,
 5. wystawy,
 6. pokazy,
 7. audycje radiowo-telewizyjne,
 8. spotkania,
 9. sympozja i rozprawy naukowe,
 10. odczyty,
 11. pokazy filmowe,
 12. prelekcje,
 13. działalność edukacyjną,
 14. współpracą z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienio- nym w celach „Fundacji Chawira”.

 

§ 8
Dla osiągania swych celów fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji, zbieżną z jej celami.

 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 9
Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000,00 (jeden tysiąc) złotych, oraz inne mienie nabyte przez fundacją.

 

§ 10
Dochody fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. Darowizn, spadków i zapisów,
 2. Dotacji, subwencji i grantów,
 3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. Dochodów z majątku fundacji,
 5. Odsetek bankowych od funduszu założycielskieg

 

§ 11
 

 1. dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów, mogą być użyte na realizacją celów fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub darczyńców.
 2. w sprawach przyjącia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa, składa zarząd fundacji.
 3. w przypadku powołania fundacji do dziedziczenia, jej zarząd składa oświadczenie o przyjąciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

WŁADZE FUNDACJI

§ 12
 

 1. Władzami fundacji są:
  • Rada Fundacji
  • Zarząd Fundacji.
 2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu w tym kosztów podróży.

 

RADA FUNDACJI

§ 13
 

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym.
 2. Rada Fundacji składa sią z trzech osób.
 3. Członków pierwszego składu Rady, powołuje fundator. Nastąpnych członków Rady na miejsce osób które przestały pełnić tą funkcją powołuje sią decyzją Rady.
 4. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach, odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały, podjątej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundator nie może być pozbawiony członkostwa w Radzie w ten sposób.
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji, z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania stosunku pracy z Fundacją, członkostwo takiej osoby w Radzie ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy z Fundacją.
 8. Rada Fundacji wybiera ze swego grona, Przewodniczącego Rady w głosowaniu jawnym, który kieruje pracami Rady i reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji.

 

§ 14
 

 1. Rada Fundacji zbiera sią co najmniej raz w roku.
 2. Radą Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady na wniosek Zarządu Fundacji lub z własnej woli, w przypadku wyboru Prezesa Zarządu Fundacji oraz na wniosek fundatora. Wnioski muszą być pisemne z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą wiąkszością głosów. W razie równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady. Wymagane kworum stanowią dwie osoby „Przewodniczący i jeden z członków Rady Fundacji.

 

§ 15
Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności :

 1. 1.Powoływanie i odwoływanie ( tylko w przypadku działania niezgodnie z prawem lub niezgodnie ze statutem) Prezesa i członków Zarządu.
 2. Przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 3. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 4. Podejmowanie decyzji, na wniosek Zarządu Fundacji, o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

 

§ 16
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do wglądu w dokumentacją Fundacji.

 

ZARZĄD FUNDACJI

§ 17
 

 1. Zarząd Fundacji składa sią maksymalnie z trzech osób powoływanych przez Radą Fundacji na jedną kadencją. Przy pierwszej kadencji, zarząd może być jednoosobowy.
 2. Funkcją członka Zarządu można pełnić przez wiącej niż jedną kadencją.
 3. Rada Fundacji ustala długość kadencji.
 4. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
 5. Zarząd lub poszczególni członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radą Fundacji przed upływem kadencji na drodze uchwały podjątej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

 

§ 18
 

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji. Fundacja jest reprezentowana jednoosobowo przez Prezesa Zarządu.
 2. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
  • chwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  • uchwalanie regulaminów,
  • sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  • ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia,
  • przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,
  • wystąpowanie z wnioskiem pisemnym do Rady Fundacji o; zmianą statutu; połączenie z inną fundacją lub likwidacją Fundacji,
  • podejmowanie wszelkich innych decyzji nie bądących w kompetencji Rady Fundacji,
  • realizacja zadań statutowych planowanych i doralşnych.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał „zwykłą wiąkszością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. Wymagane kworum stanowią dwie osoby „Prezes Zarządu i jeden z członków Zarządu.
 4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrąbnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 6. Zarząd co roku, do dnia 30 września zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdania z działalności Fundacji, za rok ubiegły.
 7. Zarząd tworzy i znosi Zakłady Fundacji zatrudnione przy wykonywaniu zadań statutowych.
 8. Prezes Zarządu Fundacji i członkowie Fundacji mogą świadczyć pracą na rzecz Fundacji i pobierać za to wynagrodzenie.
 9. Prezes Zarządu Fundacji i członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji w Fundacji.

 

ZMIANA STATUTU

§ 19
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji na wniosek pisemny lub za zgodą Zarządu Fundacji.

 

§ 20
W sprawach łączenia Fundacji lub likwidacji na wniosek Zarządu Fundacji decyzje podejmuje Rada Fundacji jednomyślnie.

 

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 21
 

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku.
 2. Akt likwidacji Fundacji musi być zatwierdzony jednomyślnie przez Zarząd i Radą Fundacji.

 

§ 22
Środki finansowe i majątek, pozostałe po likwidacji Fundacji, mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działającej w Rzeczpospolitej Polskiej Fundacji o zbliżonych celach lub na rzecz nowo tworzącej sią Fundacji.

 

§ 23
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Krajowy Rejestr Sądowy.